grond-fysische-proeven

Fysische proeven op grond

Bepaling van de korrelverdeling

Het meten van de korrelverdeling in grondstalen is belangrijk omdat het informatie verschaft over de fysische eigenschappen van de bodem. De korrelverdeling verwijst naar de grootteverdeling van de deeltjes in de bodem, oftewel hoeveel deeltjes van verschillende groottes aanwezig zijn.

Enkele redenen waarom deze meting cruciaal is:

  1. Bodemclassificatie: De korrelverdeling helpt bij het classificeren van bodems volgens bodemtextuur. Bodemtextuur, zoals zand, silt en klei, beïnvloedt eigenschappen zoals waterdoorlatendheid, waterretentie en luchtigheid van de bodem.
  2. Waterhuishouding: Verschillende bodemdeeltjes hebben verschillende vermogens om water vast te houden. Bijvoorbeeld, zandige bodems hebben grote poriën en laten water snel door, terwijl kleibodems kleine poriën hebben en water vasthouden. Door de korrelverdeling te kennen, kunnen we voorspellingen doen over de waterhuishouding van de bodem.
  3. Bodemerosie: De korrelverdeling heeft invloed op de erosiegevoeligheid van de bodem. Bodems met veel kleideeltjes zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor erosie dan zandige bodems. Door de korrelverdeling te begrijpen, kunnen maatregelen worden genomen om erosie te voorkomen of te verminderen.

Een andere belangrijke toepassing is deze in de landbouw. De korrelverdeling heeft invloed op de bodemstructuur en -dichtheid, wat op zijn beurt van invloed is op de beluchting van de bodem, wortelgroei en nutriëntenuitwisseling. Dit is belangrijk voor landbouwgewassen, omdat het de groeiomstandigheden beïnvloedt.

Een overzicht van al onze fysische proeven op grond:

ProefNormBELACAASHTOLaboroute
Atterbergse grenzenRAW (2020) proef 14B
Classificatie van onverharde grondmonstersNEN 5104
GTR
NF P 11-300
SB 250 (3.1) Hfdst. III § 3
SB 260 (1.0) Hfdst. XXII § 4.1.1.2.F
DeeltjesdichtheidEN ISO 17892-3L
VolumemassaEN ISO 17892-2 § 5.1
NEN 5110 & 5112
NF P 94-053
Toetsing van grond/kleiRAW (2020) Hfdst. 22 § 06
Elektrisch geleidingsvermogenEN 13038
ErosiebestendigheidRAW (2020) Hfdst. 22 § 06.07
Korrelverdeling - HydrometerEN ISO 17892-4 § 5.3BL
NF P 94-057L
RAW (2020) proef 1B
DoorlatendheidscoëfficientGeos
Doorlatendheid met Eykelkamp (gebaseerd op ISO/TS 17892-11)Geos
Doorlatendheid met "Constant Head"NEN 5123
Doorlatendheid met de “falling-head" methode (gebaseerd op ISO/TS 17892-11)Geos
Korrelverdeling - gehalte <0,020 mmRAW (2020) proef 12
Korrelverdeling - gehalte <0,063 mmRAW (2020) proef 2B
Korrelverdeling d.m.v. laserdiffractieGeos
KorrelverdelingEN ISO 17892-4 § 5.2BL
NF P 94 056
Beoordeling van grond voor agressiviteit t.o.v. betonNBN EN 206-1
Textuur van grondRAW (2020) proef 29
BodemtextuurSB 250 (3.1) Hfdst. III § 4.2
WatergehalteEN ISO 17892-1L
NF P 94-050
SB 260 (1.0) Hfdst. XXII § 4.2